100% SUCCESS RATE | MONEY BACK GUARANTEE | EXPRESS DELIVERY

Polityka prywatności

Artykuł 1 Prezentacja strony internetowej

Użytkownikom strony internetowej podaje się tożsamość różnych podmiotów w kontekście jej utworzenia i
prowadzenia:

Właściciel: Ferber Enterprises

Twórca: Ferber Enterprises

Kierownik wydawnictwa: Ferber Enterprises

Webmaster: Ferber Enterprises

Hosting: 1&1 IONOS SARL, 7, place de la Gare BP 70109, 57201 Sarreguemines Cedex

Artykuł 2 Ogólne warunki korzystania z serwisu i oferowanych usług

Korzystanie ze strony internetowej oznacza pełną akceptację ogólnych warunków użytkowania opisanych
poniżej. Niniejsze warunki użytkowania mogą być modyfikowane lub uzupełniane w dowolnym momencie,
dlatego użytkownicy strony internetowej są proszeni o regularne zapoznawanie się z nimi.

Strona internetowa jest zwykle dostępna dla użytkowników w dowolnym momencie. Mogą jednak nastąpić
przerwy z powodu konserwacji technicznej podjętej przez firmę Ferber Enterprises, która jednak będzie
starała się powiadomić użytkowników o terminach i godzinach interwencji.

Strona internetowa jest regularnie aktualizowana przez Ferber Entreprises. Również informacje prawne
mogą być modyfikowane w dowolnym momencie, są one jednak narzucone użytkownikowi, który powinien
możliwie jak najczęściej je sprawdzać.

Artykuł 3 Opis świadczonych usług

Celem strony internetowej jest dostarczenie informacji dotyczących ogółu działalności firmy.

Firma Ferber Enterprises dokłada wszelkich starań, aby zapewnić jak najdokładniejsze informacje na stronie
internetowej. Nie może jednak zostać pociągnięta do odpowiedzialności za pominięcia, nieścisłości i braki w
aktualizacji, czy to wykonywanych samodzielnie, czy przez partnerów zewnętrznych, którzy dostarczają
tych informacji.

Wszystkie informacje podane na stronie internetowej mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą ulec
zmianie. Ponadto informacje na stronie nie są wyczerpujące. Podlegają one zmianom wprowadzanym od
momentu umieszczenia ich w sieci.

Artykuł 4 Ograniczenia umowne dotyczące danych technicznych

Strona wykorzystuje technologię JavaScript.

Strona internetowa nie ponosi odpowiedzialności za szkody materialne związane z korzystaniem z niej.
Ponadto użytkownik strony internetowej zobowiązuje się do korzystania z niniejszej strony przy użyciu
najnowszego sprzętu niezawierającego wirusów oraz zaktualizowanej przeglądarki najnowszej generacji.

Artykuł 5 Własność intelektualna i plagiaty

Ferber Enterprises posiada prawo własności intelektualnej lub prawa użytkowania wszystkich elementów
dostępnych na stronie, w szczególności tekstów, obrazów, grafik, logo, ikon, dźwięków, oprogramowania.

Jakiekolwiek powielanie, przedstawianie, modyfikowanie, publikowanie, adaptacja całości lub części
elementów strony internetowej, niezależnie od zastosowanych środków lub procesów, jest zabronione, chyba
że za uzyskaniem uprzedniej pisemnej zgody: Ferber Enterprises.

Wszelkie nieautoryzowane korzystanie ze strony internetowej lub któregokolwiek z jej elementów będzie
uważane za naruszenie i ścigane.

Artykuł 6 Ograniczenie odpowiedzialności

Ferber Enterprises nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie i pośrednie szkody wyrządzone na sprzęcie
użytkownika podczas korzystania ze strony internetowej, a wynikające z użytkowania sprzętu
niespełniającego specyfikacji wskazanych w punkcie 4, pojawienia się błędu lub niezgodności.

Ferber Enterprises nie ponosi również odpowiedzialności za szkody wtórne (takie jak utrata rynku lub utrata
możliwości) wynikające z korzystania ze strony internetowej.

Użytkownicy dysponują przestrzeniami interaktywnymi (możliwość zadawania pytań w zakładce
kontaktowej). Ferber Enterprises zastrzega sobie prawo do usunięcia, bez uprzedniego powiadomienia,
wszelkich treści zamieszczonych w tym miejscu, które byłyby sprzeczne z obowiązującym prawem w kraju
zamieszkania sprzedawcy, w szczególności z przepisami dotyczącymi ochrony danych. W stosownych
przypadkach Ferber Enterprises zastrzega sobie również prawo do pociągnięcia do odpowiedzialności
cywilnej i/lub karnej użytkownika, w szczególności w przypadku wypowiedzi rasistowskiej, obraźliwej,
zniesławiającej lub pornograficznej, niezależnie od użytego medium (tekst, fotografia, itp.).

Artykuł 7 Zarządzanie danymi osobowymi

Podczas korzystania ze strony internetowej mogą być gromadzone następujące dane: adres URL linków,
przez które użytkownik uzyskał dostęp do strony internetowej, dane dostawcy dostępu dla użytkownika,
adres protokołu internetowego (IP) użytkownika.

W każdym przypadku Ferber Enterprises gromadzi dane osobowe dotyczące użytkownika wyłącznie na
potrzeby określonych usług oferowanych przez stronę internetową. Użytkownik przekazuje te informacje z
pełną znajomością stanu faktycznego, w szczególności gdy sam je wprowadza. W takiej sytuacji informuje
się użytkownika strony internetowej o obowiązkowym lub nieobowiązkowym charakterze dostarczenia
niniejszych informacji.

Zgodnie z przepisami dotyczącymi przetwarzania danych, plików i swobód, każdy użytkownik ma prawo
dostępu, sprostowania i zakwestionowania danych osobowych, które go dotyczą; może to zrobić poprzez
złożenie pisemnego i podpisanego wniosku wraz z kopią dokumentu tożsamości z podpisem posiadacza i z
podaniem adresu, na który należy przesłać odpowiedź.

Żadne dane osobowe użytkownika strony internetowej nie są publikowane, wymieniane, przekazywane,
przypisywane lub sprzedawane w jakimkolwiek medium osobom trzecim bez jego wiedzy. Wyłącznie
założenie przejęcia Ferber Enterprises i jego praw pozwoliłoby na przekazanie tych informacji
potencjalnemu nabywcy, który z kolei byłby zobowiązany wobec użytkownika strony do przechowywania i
modyfikowania jego danych.


Bazy danych są chronione przepisami dotyczącymi ochrony prawnej baz danych.

Artykuł 8 Linki hipertekstowe i pliki cookie

Strona internetowa zawiera wiele hiperłączy do innych stron internetowych udostępnionych za zgodą Ferber
Enterprises. Ferber Enterprises nie ma jednak możliwości weryfikacji treści odwiedzanych w ten sposób
stron, w związku z czym nie ponosi za to odpowiedzialności.

Przeglądanie strony internetowej spowoduje prawdopodobnie instalację plików cookie na komputerze
użytkownika. Plik cookie to mały plik, który nie pozwala na identyfikację użytkownika, ale zapisuje
informacje związane z nawigacją komputera na stronie. Uzyskane w ten sposób dane mają na celu ułatwienie
późniejszej nawigacji na stronie, a także umożliwienie różnych pomiarów frekwencji odwiedzin.

Odmowa zainstalowania pliku cookie może uniemożliwić dostęp do niektórych usług. Aby jednak odmówić
instalacji plików cookie, użytkownik może skonfigurować swój komputer w następujący sposób:

W przeglądarce Internet Explorer: zakładka Narzędzia (piktogram w postaci koła zębatego w prawym
górnym rogu) / Opcje internetowe. Kliknąć Prywatność i wybrać Blokuj wszystkie pliki cookie. Zatwierdzić
poprzez kliknięcie OK.

W przeglądarce Firefox: w górnej części okna przeglądarki kliknąć przycisk Firefox, a następnie przejść do
zakładki Opcje. Kliknąć zakładkę Prywatność. Ustawić Zasady przechowywania na: Użyj ustawień
niestandardowych dla historii. Na koniec usunąć zaznaczenie, aby wyłączyć pliki cookie.

W przeglądarce Safari: Kliknąć w prawym górnym rogu przeglądarki ikonę Menu (oznaczoną symbolem
koła zębatego). Wybrać Ustawienia. Kliknąć Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji „Prywatność”
kliknąć Ustawienia treści. W sekcji „Cookies” można zablokować pliki cookies.

W przeglądarce Chrome: Kliknąć w prawym górnym rogu przeglądarki ikonę Menu (oznaczoną trzema
poziomymi liniami). Wybrać Ustawienia. Kliknąć Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji „Prywatność”
kliknąć Preferencje. W zakładce „Prywatność” można zablokować pliki cookies.

Artykuł 9 Prawo właściwe i przyznanie jurysdykcji

Wszelkie spory w związku z korzystaniem ze strony internetowej podlegają prawu obowiązującemu w kraju
siedziby sprzedającego. Wyłączna jurysdykcja jest przyznana sądom właściwym w kraju zamieszkania
sprzedającego.

Artykuł 10 Definicje

Użytkownik: Użytkownik Internetu łączący się z wyżej wymienioną stroną.

Informacje osobiste: „informacje umożliwiające, w jakiejkolwiek formie, bezpośrednio lub pośrednio,
identyfikację osób fizycznych, których dotyczą”