100% SUCCESS RATE | MONEY BACK GUARANTEE | EXPRESS DELIVERY

Ogólne warunkisprzedaży

Niniejsze warunki sprzedaży wiążą z jednej strony firmę Ferber Enterprises zarządzającą stroną, z drugiej zaś każdą osobę fizyczną lub prawną, która chce dokonać zakupu za pośrednictwem strony internetowej, zwaną dalej „kupującym”.

Artykuł 1 Przedmiot

Niniejsze warunki sprzedaży mają na celu określenie stosunku umownego między Ferber Enterprises a
kupującym oraz warunków mających zastosowanie do każdego zakupu dokonanego za pośrednictwem
strony internetowej. Nabycie produktu za pośrednictwem tej strony oznacza bezwarunkową akceptację przez
kupującego niniejszych warunków sprzedaży, z którymi kupujący zapoznał się przed złożeniem zamówienia.
Przed każdą transakcją kupujący oświadcza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych, pozwalającą
mu zaciągać zobowiązania na podstawie niniejszych ogólnych warunkach sprzedaży.

Ferber Enterprises zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych warunków sprzedaży w dowolnym
momencie, w celu dostosowania się do wszelkich nowych przepisów lub w celu poprawy korzystania ze
strony internetowej. W związku z tym, wiążącymi warunkami są warunki obowiązujące w dniu złożenia
zamówienia przez kupującego.

Artykuł 2 Produkty

Oferowane produkty to produkty prezentowane na stronie internetowej Ferber Enterprises, w granicach
dostępnych zapasów. Ferber Enterprises zastrzega sobie prawo do modyfikacji asortymentu w dowolnym
momencie. Każdy produkt prezentowany jest na stronie w formie opisu zawierającego jego główne
parametry techniczne (pojemność, zastosowanie, skład itp.). Zdjęcia są możliwie jak najbardziej wierne,
jednak w żaden sposób nie angażują sprzedającego. Sprzedaż prezentowanych na stronie internetowej
produktów jest dostępna dla wszystkich kupujących zamieszkałych w krajach, które w pełni zezwalają na

wwóz na ich terytorium tych produktów.

Artykuł 3 Ceny i stawka VAT

Obowiązujący podatek VAT odpowiada opodatkowaniu kraju zamieszkania sprzedawcy. Ewentualna
zmiana stawki VAT może zostać przeniesiona na cenę produktów. Jeżeli kraj dostawy produktów wymaga
dopłaty podatku VAT, Ferber Enterprises stosuje procedurę odwrotnego obciążenia. Ferber Enterprises
zastrzega sobie prawo do zmiany cen w każdej chwili, przy czym rozumie się, że cena widniejąca w katalogu
w dniu złożenia zamówienia będzie ceną obowiązującą dla kupującego. Podane ceny nie zawierają kosztów
dostawy, fakturowanych dodatkowo do ceny zakupionych produktów w zależności od całkowitej kwoty
zamówienia.

Artykuł 4 Zamówienie i warunki płatności

Ferber Enterprises oferuje kupującemu możliwość zamówienia i zapłaty za produkty w kilku etapach, z 3
opcjami płatności do wyboru:

- Płatność czekiem: kupujący wybiera produkty, które chce zamówić i umieszcza w „koszyku”, modyfikuje
w razie potrzeby (ilość, kody produktów itp.), sprawdza adres dostawy lub wpisuje nowy. Następnie
obliczane są i przekazywane kupującemu koszty wysyłki oraz nazwa przewoźnika. W dalszej kolejności
kupujący wybiera wybraną przez siebie formę płatności: „Płatność czekiem”. Wreszcie na ostatnim etapie
proponowane jest mu sprawdzenie wszystkich informacji oraz potwierdzenie zamówienia poprzez kliknięcie
przycisku „Potwierdź moje zamówienie”. Ostatnie kliknięcie stanowi ostateczne zawarcie umowy. Po
zatwierdzeniu kupujący otrzymuje formularz zamówienia potwierdzający rejestrację zamówienia. W celu
sfinalizowania płatności i rozpoczęcia przetwarzania zamówienia, kupujący musi wydrukować formularz
zamówienia i wysłać go wraz z czekiem wystawionym na „Ferber Enterprises” na adres, który zostanie mu
podany. Nie należy wysyłać płatności gotówką. Po otrzymaniu czeku zamówienie zostanie przetworzone, a
kupujący poinformowany e-mailem. Ferber Enterprises dokona wysyłki produktów najwcześniej 2 dni
robocze po zrealizowaniu czeku odpowiadającego zamówieniu, pod warunkiem, że czek ma pokrycie.

- Bezpieczna płatność PayPal lub kartą kredytową (za pośrednictwem systemu Paypal): kupujący wybiera
produkty, które chce zamówić i umieszcza w „koszyku”, modyfikuje w razie potrzeby (ilość, kody
produktów itp.), sprawdza adres dostawy lub wpisuje nowy. Następnie obliczane są i przekazywane
kupującemu koszty wysyłki oraz nazwa przewoźnika. W dalszej kolejności kupujący wybiera wybraną przez
siebie formę płatności: „Płatność PayPal”. Na następnym etapie proponowane jest sprawdzenie wszystkich
informacji, zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszych ogólnych warunków sprzedaży poprzez zaznaczenie
odpowiedniego pola, a następnie potwierdzenie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Potwierdź moje
zamówienie”. Na koniec kupujący jest przekierowywany na zabezpieczony interfejs PayPal w celu
bezpiecznego wprowadzenia informacji dotyczących konta Paypal lub osobistej karty kredytowej. Jeśli
płatność zostanie zaakceptowana, zamówienie zostaje rejestrowane, a umowa ostatecznie zawarta. Płatność
za pomocą konta Paypal lub karty kredytowej jest nieodwołalna. W przypadku nieuczciwego wykorzystania
karty, kupujący może zażądać anulowania płatności kartą, wpłacone kwoty zostaną wówczas przelane lub
zwrócone. Posiadacz karty kredytowej nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli udowodniono, że
kwestionowana płatność została dokonana w sposób nieuczciwy, zdalnie, bez fizycznego użycia jego karty.
Aby uzyskać zwrot nieuczciwie pobranej kwoty i wszelkich opłat bankowych, które mogła wygenerować
transakcja, posiadacz karty musi zakwestionować na piśmie polecenie zapłaty w swoim banku w ciągu 70
dni od transakcji, a nawet 120 dni, jeśli jest to przewidziane w jego umowie z bankiem. Pobrane kwoty są
zwracane przez bank w ciągu maksymalnie jednego miesiąca od otrzymania pisemnego wniosku złożonego
przez posiadacza karty. Właściciel nie może zostać obciążony żadnymi kosztami zwrotu kwot.
Potwierdzenie zamówienia pociąga za sobą akceptację niniejszych warunków sprzedaży, uznanie
dokładnego zapoznania się z nimi oraz rezygnację z korzystania z własnych warunków zakupu. Wszystkie
dostarczone dane oraz zarejestrowane potwierdzenie będą stanowić dowód zawarcia transakcji. Jeśli
kupujący posiada adres e-mail i jeśli podał go w formularzu zamówienia, Ferber Enterprises prześle na
wskazany adres e-mail potwierdzenie rejestracji zamówienia.

Jeśli kupujący chce skontaktować się z firmą Ferber Enterprises, może to zrobić za pośrednictwem poczty
elektronicznej pod adresem: info@ferberenterprises.com

Artykuł 5 Zastrzeżenie własności

Firma Ferber Enterprises zachowuje pełne i całkowite prawo własności do sprzedanych produktów aż do
momentu pełnej zapłaty ceny, z uwzględnieniem kwoty głównej, kosztów i podatków.

Artykuł 6 Odstąpienie od zakupu

W okresie trzydziestu dni roboczych od doręczenia zamówienia kupujący ma prawo odstąpić od umowy i
tym samym zwrócić produkt sprzedawcy w celu wymiany lub zwrotu, bez ponoszenia kary, z wyjątkiem
kosztów zwrotu.

Artykuł 7 Dostawa

Dostawy realizowane są na adres wskazany w formularzu zamówienia, który może znajdować się tylko w
uzgodnionym obszarze geograficznym. Zamówienia dostarczane są przez przewoźnika wybranego w
momencie składania zamówienia, w usłudze dostawy przewidziane jest śledzenie przesyłki oraz odbiór za
potwierdzeniem podpisem. Terminy dostaw podane są wyłącznie w celach informacyjnych; jeżeli
przekroczą one trzydzieści dni od złożenia zamówienia, umowa sprzedaży może zostać rozwiązana, a
kupujący otrzyma zwrot pieniędzy. Firma Ferber Enterprises będzie mogła przekazać kupującemu numer
śledzenia przesyłki przez e-mail. Przesyłka zostanie dostarczona do miejsca zamieszkania kupującego przez
listonosza. W przypadku nieobecności kupującego, listonosz zostawia awizo, które pozwoli na odbiór
zamówionych produktów z najbliższej placówki pocztowej, przez okres wskazany przez pocztę. Z
momentem, kiedy zakupiony towar opuszcza teren firmy Ferber Enterprises, za ryzyko związane z
transportem odpowiada nabywca. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia w obecności agenta
przewoźnika lub dostawcy stanu opakowania towaru i jego zawartości w momencie dostawy. W przypadku
uszkodzenia towaru podczas transportu, reklamację należy zgłosić osobie dostarczającej; do kupującego
należy odnotowanie uszkodzenia i odmowa przyjęcia przesyłki w przypadku jej uszkodzenia.

Artykuł 8 Gwarancja

Wszystkie produkty dostarczone przez firmę Ferber Entreprises są objęte gwarancją prawną. W przypadku
niezgodności sprzedanego towaru, może on zostać zwrócony do Ferber Enterprises, który go odbierze,
wymieni lub zwróci. Wszelkie reklamacje, prośby o wymianę lub zwrot pieniędzy należy kierować przez e-
mail.
Reklamacje należy składać w terminie trzydziestu dni od realizacji dostawy.

Artykuł 9 Odpowiedzialność

Firma Ferber Enterprises, w procesie sprzedaży na odległość, jest związana jedynie obowiązkiem środków.
Nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z korzystania z sieci Internet, takie jak utrata danych,
włamania, wirusy, przerwy w świadczeniu usług lub inne niezamierzone problemy.

Artykuł 10 Własność intelektualna

Wszystkie elementy strony internetowej są i pozostają wyłączną własnością intelektualną Ferber Enterprises.
Powielanie, eksploatowanie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek celu, nawet częściowo, elementów
witryny w formie zdjęcia, logo, obrazu lub tekstu jest zabronione.

Artykuł 11 Dane osobiste

Ferber Enterprises zobowiązuje się do zachowania poufności informacji dostarczonych przez kupującego w
ramach korzystania z niektórych usług. W związku z tym użytkownik ma prawo do wglądu, modyfikowania
i usuwania dotyczących go informacji. W każdej chwili może złożyć wniosek drogą e-mailową.

Artykuł 12 Rozstrzyganie sporów

Niniejsze warunki sprzedaży na odległość podlegają prawu obowiązującemu w kraju zamieszkania
sprzedającego. W przypadku wszelkich postępowań lub sporów sądem właściwym będzie sąd kraju

zamieszkania sprzedającego.

Właściciel: Ferber Enterprises USA LLC

Kontakt: info@ferberenterprises.com

Adres: 16192 Coastal Highway, Lewes, DE 19958, Stany Zjednoczone